Stavsnäs historia

Stavsnäs by omnämndes första gången i skrift 1410, och var vid den tiden sannolikt inte mer än ett par närliggande gårdar som dragit nytta av den goda jordmånen och den skyddade hamnen. De få invånarna levde av fiske och jordbruk, och några arbetade även som lotsar.

I början av 1600-talet finns byn med på lantmätaren Sven Månssons kartor över området, och hade då expanderat längs den nuvarande Allévägen.

På 1844 års laga skifteskarta hade åkerskiften skapats österut bort mot Östersjöviken, på det så kallade Bottkroksgärdet. På åkrarna odlades framför allt potatis, spannmål kunde man byta sig till tack vare den rikliga tillgången på fisk.

Djurös historia

Drygt 4 mil rakt öster om Stockholm ligger en hamn som spelat en betydelsefull roll i Sveriges sjökrigshistoria under 1500-talet och början av 1600-talet. Djuröhamn var en ypperlig hamn, djup, vidsträckt, väl skyddad med ändå tillgänglig från den stora segelleden utanför. Den är även relativt lätt att nå landvägen från Stockholm. Endast ett sund, Simpströmmen, skiljer Djurö från Värmdölandet.

Från slutet av 1300-talet till år 1523 då Gustav Vasa blev Sveriges kung, var Danmark, Norge och Sverige en politisk union med en gemensam regent. Det var en tid av stora konflikter mellan unionsanhängarna å ena sidan och de som strävade efter ett självständigt Sverige å andra sidan. Under denna tid använde de danska kungarna och stormännen ofta Djurhamn som bas för sina operationer mot Stockholm.

Vindös historia

En av de äldsta skrifter där Vindö förekommer är kung Valdemars jordebok från 1200-talet.

På 1300-talet förekommer också ett omnämnande. Stockholmsborgaren Henrik Sunnudag, som då tydligen var ägare till hela Vindö, pantsatte ön på tio år till Clara kloster för att på detta sätt bereda plats för sina fyra döttrar (i klostret).

Det är mycket troligt att det funnits människor på Vindö några tusentals år tidigare. Vid Återvall på Värmdö har man funnit en stenåldersboplats som av geologerna uppskattas vara från 2300 år f Kr. Och om det fanns människor där så kan man anta att de även jagade och fiskade på och kring Vindö.